هر چی تو بخای ...

میز گردی برای همه

دوشنبه 28 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 01:53

ارام

میدانی؟

میخاهم دست هایم را دراز کنم تا از مرز صفرها و یک ها رد شود. صورتت را در دست بگیرم، سرت را در اغوش بکشم روی موهای سیاهت را ببوسم تا نفس کشیدنت روی سینه ام قلبم را ارام کند...


. لعنتی لعنتی لعنتی (عصبانی در حد مرگ)